Spinner

Korporativ Hüquq İnzibatçılığı

Müəssisəmiz tərəfindən bir sıra korporativ hüquq xidmətləri göstərilir:

 1. Müqavilələrin və sənəd dövriyyəsinin idarə olunması xidmətləri

 2. Məhkəmə və digər dövlət qurumları ilə işlərin təhlili və dəyərləndirilməsi

 3. Müəssisələrin təsis edilməsi və ləğvi ilə bağlı xidmətlər

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması xidmətlərinə daxildir:

 • Peşəkar konsultasiyaların verilməsi, hüquqi şəxslərə təşkilati – hüquqi formanın seçilməsində yardım göstərilməsi;

 • Bütün zəruri sənədlərin hazırlanması və lazımi qaydada rəsmiləşdirməsi;

 • Dövlət qeydiyyatına alınması ilə əlaqədar dövlət rüsumlarının ödənilməsi;

 • Müvafiq orqanda dövlət qeydiyyatına alınması;

 • Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin və KHŞDR çıxarışın alınması;

 • Möhürün hazırlanması;

 • Bank hesabının açılması

 

 1. İcazə, lisenziya və sertifikatların alınması xidmətləri

MÜQAVİLƏLƏRİN VƏ SƏNƏD DÖVRİYYƏSİNİN İDARƏ OLUNMASI XİDMƏTLƏRİ BUNLARDIR:

 • Müqavilələrin reyestri

 • Müqavilələr üzrə cari vəziyyətin dəyərləndirilməsi

 • Aktiv müqavilələr üzrə risklərin müəyyən edilməsi

 • Standart müqavilə formalarının tərtibi

Belə ki, müqavilələr də bir neçə növə bölünür:

 • Birdəfəlik müqavilələr -  hər hansı bir birdəfəlik işlə bağlı hazırlanır;

 • Qarışıq müqavilələr - müxtəlif növ müqavilələri tərkibində birləşdirir;

Biz müqavilələrin aşağıdakı növlərini hazırlayırıq:

 • Alqı-satqı müqavilələri;

 • Bağışlanma müqavilələri;

 • İcarə müqavilələri;

 • Podrat müqavilələri;

 • Vasitəçilik fəaliyyəti üzrə müqavilələr (məsələn, məhsulun satışı, distribüter müqavilələri)

 • Ortaqlıq müqavilələri;

 • Xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilələr;

 • Kredit müqavilələri;

 • Nəqliyyat müqavilələri;

 • Sığorta müqavilələri və sairə

 • Elektron sənəd dövriyyəsinin yaradılması

 • Sənəd dövriyyəsinə nəzarət

MƏHKƏMƏ VƏ DİGƏR DÖVLƏT QURUMLARI İLƏ İŞLƏRİN TƏHLİLİ VƏ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

 • Cari problemlərin dəyərləndirilməsi və həlli

 • Məhkəmə işləri ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi

 MÜƏSSİSƏLƏRİN TƏSİS EDİLMƏSİ VƏ LƏĞVİ İLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏR

 • Şirkətlərin təsis edilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması

 • Şirkətlərin ləğvi və dövlət qeydiyyatından çıxarılması     

İCAZƏ, LİSENZİYA VƏ SERTİFİKATLARIN ALINMASI XİDMƏTLƏRİ

 • Müəssisələrin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun lisenziyaların alınması

 • İstehsal olunan  məhsullara uyğunluq və gigiyenik sertifikatların alınması

 • Texniki şərtlərin, patentlərin və əmtəə nişanlarının alınması

 • Dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili